Artemis Potamianou

New Religion – National Art Gallery of Bulgaria

New Religion – National Art Gallery of Bulgaria

 

18.10 – 02.12.2012,

Sophia, Bulgaria

 

21.09 – 27.11.2012,

Athens, Greece,