Artemis Potamianou

New Religion – Damien Hirst, Benaki Museum

21.09 – 27.11.2012,

Athens, Greece,